• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Modernizacja infrastruktury społecznej III (..)

Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii-odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu

logotypy unijne

Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest adaptacja zdegradowanego budynku mieszkalnego przy ul.Dworcowej 33 w Knurowie na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych MOPS Knurów, poprzez które realizowany będzie komplementarny projekt EFS. Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku z wymianą instalacji elektrycznej, wod-kan, co wraz z wymianą kotła, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowanie obejścia wokół budynku.

W ramach projektu przewiduje się także rewitalizację skweru miejskiego, położonego nieopodal planowanego Centrum, celem udostępnienia przestrzeni do aktywizacji społecznej i integracji społeczności lokalnej. Modernizacja skweru obejmie przebudowę chodników, nasadzenie zieleni, montaż małej architektury, ogrodzenia, oświetlenia oraz budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną.

Realizacja projektu przypada na rok 2019.

Głównym celem projektu...

...jest ograniczenie problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. Rezultaty projektu będą służyła m.in. osobom nieaktywnym zawodowo i zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom i młodzieży, rodzinom, seniorom oraz pozostałym mieszkańcom Starego Knurowa i całej gminy.

Realizacja projektu jednocześnie pozytywnie wpłynie na społeczność lokalną, która będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniach i działaniach organizowanych na zrewitalizowanym terenie, w tym obiektach objętych projektem.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
2 914 907,83 zł

Dofinansowanie w wys. 95 % kosztów kwalifikowalnych:
2 602 887,35 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
312 020,48 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry