• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach (..)

Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Koloni

logotypy unijne

Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Słoniny 25 w Knurowie. W ramach prac budowlanych zakłada się przebudowę pomieszczeń części mieszkalnej z wydzieleniem dodatkowego mieszkania na parterze poprzez zaadoptowanie pomieszczeń gospodarczych oraz powiększenie jedenego z mieszkań na piętrze poprzez adaptację strychu. Projekt przewiduje remont łacznie 8 lokali.

Realizacja projektu przypada na lata 2017-2018.

Główne cele projektu

Realizacja projektu pozwoli na powiększenie zasobu lokali socjalnych w mieście o 8 mieszkań. Infrastruktura wspierała będzie prowadzoną pracę socjalną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, w ramach komplementarnego projektu miękkiego, ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
1 265 712,26 zł

Dofinansowanie w wys. 62% kosztów kwalifikowalnych:
785 374,46 złł

Wkład własny Gminy Knurów:
480 337,80 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry