• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w (..)

Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów - Etap 2

logotypy unijne

Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- Etap II

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu było dofinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na terenie Gminy Knurów.

Realizacja projektu odbywała się w formule grantowej. W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru wśród mieszkańców Gminy Knurów oraz potwierdzającej weryfikacji złożonych wniosków do projektu zakwalifikowało się 3 grantobiorców.

Wymiana w ramach projektu przestarzałych kotłów na paliwa stałe doprowadziła do montażu:
- 3 kotłów na gaz.

Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie emisji CO2, NOx, SOx oraz pyłów do atmosfery.

Realizacja projektu przypadła w okresie: od 2021.10.04 do 2023.12.30

Główne cele projektu

Cel główny projektu to poprawa jakości powietrza w tym ograniczenie emisji na terenie Gminy Knurów.
Cel główny przyczynił się do realizacji celów szczegółowych tj.:
- wymiany przestarzałych indywidualnych źródeł ciepła na źródła mniej emisyjne w 3 budynkach na terenie gminy,
- wzrostu zadowolenia mieszkańców gminy za sprawą uruchomienia instrumentu wsparcia finansowego,
- realizacji polityki regionalnej województwa śląskiego (tzw. Uchwały antysmogowej),
- poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
96 008,40 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
81 607,14 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
14 401,26 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry