• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Budowa centrum przesiadkowego FOCH wraz systemem sciezek

Budowa centrum przesiadkowego FOCH wraz systemem sciezek

logotypy unijne

Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie

Informacja o projekcie

Projekt obejmuje budowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie oraz budowę dróg rowerowych o łącznej długości 1714 m.

Realizacja projektu przypada na lata 2019-2020.

Główne cele projektu

  • podniesienie komfortu życia i podróżowania mieszkańców gminy,
  • uatrakcyjnienie transportu publicznego w gminie,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego,
  • wzrost świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.

Realizacja projektu jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 ton rocznie [tony równoważnika CO2.]

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
5 482 781,86 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
4 130 407,21 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
1 352 374,65 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry