• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Knurów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Knurów

logotypy unijne

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Knurów

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Knurowie przy ul. 1 Maja, Szpitalnej oraz 26-Stycznia. Energochłonne, nieefektywne i nieekologiczne oprawy sodowe zostaną wymienione na nowoczesne oprawy typu LED z możlwiością redukcji natężenia w godzinach nocnych. Wymieniona zostanie także część słupów będących w złym stanie technicznym. Ogółem w ramach projektu na 211 słupach zamontowanych zostanie 280 nowych opraw.

Realizacja projektu przypada na lata 2017-2018.

Główne cele projektu

Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną infrastruktury oświetleniowej o 39,47%, co pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie 57 ton/rok. Projekt pozwoli na uzyskanie wymiernych efektów ekologicznych, a także ekonomicznych poprzez obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego. Wartością dodaną będzie wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pieszych, jak również poprawa estetyki przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
1 067 285,82 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
710 609,14 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
356 676,68 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry