• język migowy
 • BIP
 • EU

Śląska Karta Usług Publicznych

Śląska Karta Usług Publicznych

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu ŚKUP jest wdrożenie systemu elektronicznych płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w tym przede wszystkim przez gminy, jednostki im podległe oraz związki gmin. Projekt obejmuje system informatyczny i strukturę organizacyjną, wspomagającą zarządzanie i realizację usług publicznych drogą elektroniczną. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. Elementem systemu będzie nowy elektroniczny system rozliczeń w administracji publicznej oraz Portal Klienta ułatwiający kontakt mieszkańców z instytucjami publicznymi. Projekt wdrożony zostanie na terenie:

 • 21 gmin (Partnerów Projektu) -w tym w Gminie Knurów- w zakresie: opłat za świadczone usługi gminne, publiczne oraz czynności urzędowe;
 • projekt umożliwi pasażerom korzystającym z komunikacji publicznej wykonywanej przez KZK GOP, dokonywanie płatności za przejazd za pomocą elektronicznej karty ŚKUP, pełniącej rolę biletu elektronicznego (zbliżonego wyglądem do czipowej karty bankomatowej). Karta ta działać będzie w systemie zbliżeniowym tj. bez konieczności przykładania karty do czytnika

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Liderem projektu KZK GOP a Gminą Knurów, przewiduje się udostępnienie 4 modułów płatniczych:

 • kasa Urzędu Miasta przy ul.Ogana 5
 • kasa kina Scena KULTURA
 • kasa w hali sportowej i na pływalni krytej w Szczygłowicach
 • kasa na pływalni krytej AquaRelax

Ponadto, w ramach projektu, na terenie Knurowa zainstalowane będą 2 Stacjonarne Automaty Doładowania Kart, usytuowane w obrębie węzłowych przystanków autobusowych:

 • Wojska Polskiego (ul. 1-go Maja)
 • Foch (ul. Szpitalna)

Stacjonarne Automaty Doładowania Kart będą pełniły następujące funkcje:

 • Sprzedaż elektronicznej karty ŚKUP (na okaziciela),
 • Doładowanie karty ŚKUP poprzez wpłacenie gotówki lub obciążenie karty płatniczej,
 • Realizacja doładowania wykonanego przez internet (uzgodnienie salda na karcie),
 • Sprzedaż biletów papierowych jednorazowych,
 • Sprzedaż biletów okresowych i kodowanie ich na karcie ŚKUP,
 • Sprawdzanie danych zapisanych na karcie ŚKUP.

Główne cele projektu

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość („od wniosku do opłaty") - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP;
 • zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym;
 • zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Warunkiem realizacji przedstawionych celów bezpośrednich i ogólnego jest wdrożenie systemu ŚKUP o funkcjonalności karty identyfikacyjnej połączonej z elektronicznym instrumentem płatniczym w postaci pieniądza elektronicznego, zapewnienie dostępności kart oraz wyposażenie w nie jak największej liczby użytkowników. W rezultacie po zakończeniu realizacji projektu:

 • miesięcznie 200 000 użytkowników będzie korzystać z uruchomionych usług online,
 • 120 jednostek sektora publicznego będzie korzystać z utworzonych aplikacji,
 • zostanie wydanych 150 tys. szt. spersonalizowanych ŚKUP, co potencjalnie pozwoli na wyposażenie w certyfikat podpisu elektronicznego 150 tys. osób.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt ,,Śląska Karta Usług Publicznych" jest realizowany ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Całkowity budżet projektu w zakresie kosztów kwalifikowanych wynosi 101 307 073 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości do 77,44% tj. 78 452 197,33 zł. Wkład własny Lidera i poszczególnych partnerów wyniesie łącznie 22 854 875,67 zł.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat projektu znajdują się na stronie https://portal.kartaskup.pl/

do góry