• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2

Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2

logotypy unijne

Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Knurowie w celu udostępnienia 2 nowych oddziałów przedszkolnych. W ramach prac budowlanych, wyremontowane zostaną sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla dzieci, szatnia oraz toaleta dla personelu. Ponadto projekt przewiduje przebudowę części kuchni zbiorowego żywienia zlokalizowanej w budynku na I piętrze, a także wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017.

Główne cele projektu

Realizacja projektu prowadzi do udostępnienia 2 nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Wyremontowana infrastruktura pozwoli na zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych w mieście. Po zakończeniu prac remontowych planuje się przyjęcie 50 dzieci, dla których uruchomiony zostanie dodatkowy program wsparcia w postaci zajęć edukacyjno-rozwojowych w ramach komplementarnego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Witajcie w Nowej Bajce!"

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
1 343 533,84 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
1 142 003,77 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
201 530,07 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry