• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa

logotypy unijne

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 13 zabytkowych budynków Starego Knurowa, stanowiących zasób mieszkań komunalnych Gminy Knurów. Zakres prac przewiduje likwidację źródeł niskiej emisji wraz z przebudową pomieszczeń części mieszkalnej z zachowaniem tej samej ilości mieszkań (łącznie 56 mieszkań) oraz z zachowaniem funkcji mieszkalnej

Realizacja projektu przypada na lata 2018-2020.

Główne cele projektu

Podstawowyn celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Starego Knurowa poprzez ocieplenie budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, poprawę estetyki i ergonomii obiektów, obniżenie kosztów utrzymania budynków. Efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Gminy oraz częściowa realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów.

Termomodernizacja pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 558,2 ton rocznie [tony równoważnika CO2.] oraz pozwoli na oszczędność energii cieplnej na poziomie 4908,4 [GJ/rok].

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
21 554 297,46 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
13 118 429,63 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
8 435 867,83 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry