• język migowy
  • BIP
  • EU

Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów

logotypy unijne

Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu był zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Knurów. OSP Knurów jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego pozwolił zatem na zwiększenie potencjału technicznego jednostek wchodzących w skład KSRG.

Zgodnie z wytycznymi KSRG wóz w czynnej służbie nie powinien być starszy niż 30 lat. Oznaczało to, że OSP w Knurowie nie dysponował żadnym samochodem ratowniczo - gaśniczym spełniającym obowiązujące wytyczne i zalecenia. Ówcześnie eksploatowany z braku alternatywy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy miał 42 lata.

Realizacja projektu przypadła na 2016 r.

Głównym celem projektu...

... było doposażenie OSP w Knurowie w nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy oraz zwiększenie potencjału ratowniczego jednostek podlegających KM PSP w Gliwicach działających w ramach KSRG.

Realizacja projektu jednocześnie pozytywnie wpłynęła na bezpieczeństwo mieszkańców oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zarówno Knurowa jak i okolicznych miejscowości.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
813 800,00 zł

Dofinansowanie w wys. 85 % kosztów kwalifikowalnych:
484 082,34 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
329 717,66 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry