• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Dostawa i montaz pomp ciepla w obiektach sportowych MOSiR

Dostawa i montaz pomp ciepla w obiektach sportowych MOSiR

logotypy unijne

Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie

Informacja o projekcie

Rzeczowy zakres projektu obejmuje dostawę i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23 oraz hali sportowej i pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2.

Projekt realizowano w okresie 2017-05-08 - 2019-11-15.

Główne cele projektu

Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł, spadnie poziom niskiej emisji, obniżone zostaną koszty utrzymania budynków, podniesie się natomiast innowacyjność rozwiązań technologicznych w knurowskich obiektach sportowych. Warto zaznaczyć, że całość wyprodukowanej energii cieplnej ma być wykorzystana na potrzeby własne budynków, co powinno przełożyć się na wymierne korzyści finansowe.
Realizacja projektu pozwalając na oszczędności jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu zawieszonego PM 10 o ok. 0,7 tony rocznie.

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
1 732 500,00 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
1 472 625,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
259 875,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry