• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektów 2014-2020/Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów (..)

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów dla obszaru III Kolonii wraz z terenami przyległymi

Informacja o projekcie

Projekt realizowany jest przez Gminę Knurów (beneficjent projektu) we współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji tj. podmiotami i instytucjami publicznymi, środowskiem organizacji pozarządowych oraz non-profit, a także przedstawicielami społeczności lokalnej z wykorzystaniem instrumentów partycypacji społecznej. Przedmiotem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji tj. wieloletniego dokumentu strategicznego, określającego cele i kierunki działań dla wyznaczonego w toku analizy problemowej obszaru rewitalizacji, w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na tym terenie. Dokument po opracowaniu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 przedstawiony zostanie Radzie Miasta Knurów w formie projektu uchwały. Po przyjęciu dokumentu przez Radę Miasta, Lokalny Program Rewitalizacji stanie się narzędziem pozwalającym na planowe i zintegrowane zarządzanie procesem rewitalizacji, w tym ubieganie się o środki pomocowe (unijne) dla kluczowych przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych.

Główne cele projektu

Projekt zakłada osiągnięcie następujących celów:

  • wzmocnienie instytucjonalne podmiotów świadczących usługi społecznościowe oraz promocja wolontariatu w efekcie utworzenia Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
  • Aktywizacja bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w efekcie uruchomienia wsparcia finansowego i szkoleniowego dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizowanegow efekcie powołania Rady Programowej LPR z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych
  • Upowszechnienie wiedzy o rewitalizacji wśród społeczności lokalnej w efekcie przeprowadzenia kampanii informacyjnej (artykuły w prasie i mediach elektronicznych, opracowanie materiału filmowgo i jego emisja na antenie TVT Rybnik oraz na portalu You Tube, spotkania informacyjne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, bezpłatna dystrybucja 16-stronicowych informatorów)

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów dla obszaru III Kolonii wraz z terenami przyległymi" otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu:
47 015,48 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
36 180,25 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
10 835,23 zł

DODATKOWE INFORMACJE POŚWIĘCONE REWITALIZACJI W KNUROWIE ZNAJDUJĄ SIĘ W SPECJALNEJ ZAKŁADCE TEMATYCZNEJ

do góry