• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6721.2.28.2017 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6721.2.28.2017 z dnia 19.05.2022 r.

19 Maja 2022

OBWIESZCZENIE UA.6721.2.28.2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 19 maja 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.) a także zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/469/17 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/416/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap III
łącznie z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r.o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 należy zgłosić chęć uczestnictwa w dyskusji pod nr telefonów:(32)339-22-18÷20. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@knurow.pl. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Z up Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / STUDIUM, w tym osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / studium:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz   BIP:   www.knurow.bip.info.pl   (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). 

Ponadto:    

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi   
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów   
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną     
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona   
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora   
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane   
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany   
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,   jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)   
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych   
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych   
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.


Skan ww Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-05-19 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 229
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 119KB zobacz
pdf 2022-05-19 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - Załącznik Nr 1 - SKAN.pdf
ilość pobrań: 222
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - Załącznik Nr 1 - SKAN.pdf 574.53KB zobacz
pdf 2022-05-27 PROJEKT MPZP.pdf
ilość pobrań: 253
PROJEKT MPZP.pdf 275.71KB zobacz
tif 2022-05-26 ZAŁĄCZNIK 1 DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU Z GEOREFERENCJĄ.tif
ilość pobrań: 92
ZAŁĄCZNIK 1 DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU Z GEOREFERENCJĄ.tif 1.58MB -
png 2022-05-27 ZALĄCZNIK 1 DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU.png
ilość pobrań: 162
ZALĄCZNIK 1 DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU.png 1.31MB zobacz
pdf 2022-05-27 UZASADNIENIE DO PROJEKTU MPZP.pdf
ilość pobrań: 212
UZASADNIENIE DO PROJEKTU MPZP.pdf 147.08KB zobacz
pdf 2022-05-27 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MPZP.pdf
ilość pobrań: 283
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MPZP.pdf 1.72MB zobacz
jpg 2022-05-27 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.jpg
ilość pobrań: 166
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.jpg 1MB zobacz
pdf 2022-06-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów (sprostowanie) - SKAN.pdf
ilość pobrań: 258
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów (sprostowanie) - SKAN.pdf 115.15KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry