• język migowy
  • BIP
  • EU

Przebudowa ul. Jerzego Ziętka

Informacja o projekcie

Zakres projektu obejmował przebudowę ul. Jerzego Ziętka na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do nowej nawierzchni kostkowej w rejonie parkingu strzeżonego (ok. 343 m), w tym:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Jerzego Ziętka,
  • wymianę krawężników,
  • przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
  • budowę miejsc parkingowych w układzie prostopadłym do jezdni (dla osób niepełnosprawnych), o nawierzchni z płyt ażurowych oraz kostki betonowej,
  • zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi poszczególnych gestorów infrastruktury,
  • renowację kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową,
  • budowę nowego oświetlenia ulicznego (w tym montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych z oprawami typu LED).

Realizacja projektu przypadła na rok 2018.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez podniesienie jakości, bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie przepustowości drogi, co korzystnie wpłynie na rozwój potencjału społeczno- gospodarczego Gminy Knurów, a tym samym również Metropolii.

Projekt realizowany był ze wsparciem Metropolitalnego Funduszu Solidarności
Wartość projektu:
2 158 994,10 zł

Dofinansowanie
1 680 000,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
478 994,10 zł

Dokumentacja zdjęciowa z przebudowy ul. Jerzego Ziętka

do góry